Phụ lục 3b – Danh mục một số dịch vụ Kỹ thuật và Xét nghiệm Thông tư 37 dự kiến huỷ

Phụ lục 3b – Danh mục một số dịch vụ Kỹ thuật và Xét nghiệm Thông tư 37 dự kiến huỷ

Phụ lục 3b - Danh mục một số dịch vụ Kỹ thuật và Xét nghiệm Thông tư 37 dự kiến huỷ

0 comments

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: