Dự thảo Quy định mức giá tối đa dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người chưa tham gia bảo hiểm y tế

Dự thảo Quy định mức giá tối đa dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người chưa tham gia bảo hiểm y tế

Dự thảo Quy định mức giá tối đa dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người chưa tham gia bảo hiểm y tế

0 comments