Dự thảo Thông tư xếp hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

Thông tư này quy định xếp hạng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; các nguyên tắc và tiêu chuẩn xếp hạng; thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục xếp hạng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân để thanh toán khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Xếp hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân là cơ sở để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân tham gia đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, thanh toán giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Download

CÙNG DANH MỤC

One comment

  • Tôi xin góp ý dự thảo Thông tư:Dự thảo thông tư xếp hạng cơ sở khám chữa bệnh:
    Điều 4. Tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân:Đề nghị bổ sung: Tiêu chẩn xếp hạng cho bệnh viện chuyên khoa. Cu4ngt rên cơ sở điều 4:Ví dụ về chuyên khoa Tim mạch: Thực hiện được các kỹ thuật tại các tuyến theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT torn gchuye6n nhành tim mạch (Hồi sức, Nội khoa Tim mạch, Ngoại khoa Tim mạch) đạt tỉ lệ tương tự.Trân trọng.