Dự thảo Thông tư Quy định về danh mục bệnh, danh mục kỹ thuật điều trị ban ngày và định mức kinh tế kỹ thuật giường điều trị ban ngày

THÔNG TƯ Quy định về danh mục bệnh, danh mục kỹ thuật điều trị ban ngày và định mức kinh tế kỹ thuật giường điều trị ban ngày BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ   Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Bảo hiểm y […]

THÔNG TƯ

Quy định về danh mục bệnh, danh mục kỹ thuật điều trị ban ngày

và định mức kinh tế kỹ thuật giường điều trị ban ngày

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về danh mục bệnh, danh mục kỹ thuật điều trị ban ngày và định mức kinh tế kỹ thuật giường điều trị ban ngày.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Thông tư này quy định về danh mục bệnh điều trị ban ngày, danh mục kỹ thuật điều trị ban ngày và định mức kinh tế kỹ thuật giường điều trị ban ngày.
  2. Thông tư này áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

  1. Khám, chữa bệnh ban ngày là hình thức khám, chữa bệnh nội trú trong thời gian làm việc ban ngày (hoặc dưới 24 giờ?) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó người bệnh được bố trí giường nội trú cùng các dịch vụ đi kèm.
  2. Dịch vụ khám, chữa bệnh ban ngày là các dịch vụ về khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc được cung cấp cho người bệnh trong ban ngày.

Điều 3. Nguyên tắc trong tổ chức khám, chữa bệnh ban ngày.

  1. Thực hiện khám, chữa bệnh ban ngày nhằm mục đích tạo thuận lợi cho người bệnh trong khám, chữa bệnh, giảm chi phí và chống quá tải bệnh viện.
  2. Căn cứ Danh mục bệnh điều trị ban ngày theo quy định tại Điều 4 Thông tư này và danh mục kỹ thuật điều trị ban ngày theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ năng lực, phạm vi hoạt động chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực của cơ sở, người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh quyết định danh mục bệnh điều trị ban ngày, danh mục kỹ thuật điều trị ban ngày của cơ sở mình để thống nhất thực hiện tại cơ sở, báo cáo cơ quan chủ quản trực tiếp và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để người bệnh biết.
  3. Bác sỹ khám bệnh, bác sỹ điều trị quyết định khám, chữa bệnh ban ngày phải dựa trên danh mục bệnh, kỹ thuật điều trị ban ngày đã được cơ sở khám, chữa bệnh phê duyệt và dựa trên cả tình trạng bệnh, hoàn cảnh cụ thể của từng người bệnh.
  4. Mẫu Hồ sơ bệnh án sử dụng cho khám, chữa bệnh ban ngày theo quy định hiện hành, trong đó có đóng dấu “BAN NGÀY” vào góc trên, bên phải của mẫu hồ sơ bệnh án kể từ thời điểm người bệnh được khám, chữa bệnh ban ngày……………………

Download

CÙNG DANH MỤC

One comment

  • Cho em hỏi thông tư này đã có chưa ạ? Bệnh viện em là bệnh viện Nhi thì có áp dụng được không ạ?