Dự thảo Thông tư Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tâm thần

THÔNG TƯ Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tâm thần  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ  Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của […]

THÔNG TƯ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy

của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tâm thần

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tâm thần.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần và các cơ sở tham gia khám bệnh, chữa bệnh tâm thần.

Điều 2. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tâm thần

  1. Các cơ sở chuyên khoa tâm thần
  2. a) Bệnh viện Sức khỏe tâm thần
  3. b) Phòng khám sức khỏe tâm thần
  4. Các cơ sở tham gia khám bệnh, chữa bệnh tâm thần.
  5. a) Các cơ quan, tổ chức có thành lập phòng khám tâm thần hoặc bệnh viện tâm thần.
  6. b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thành lập khoa sức khỏe tâm thần.
  7. c) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám, bệnh, chữa bệnh tâm thần………………..

 

Download

CÙNG DANH MỤC

One comment

  • Cái thông tư này đã ban hành chưa các bác ơi, từ 2015 đến giờ đã quá lâu cho 1 dự thảo thông tư