Dự thảo Thông tư hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh

THÔNG TƯ Hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức […]

THÔNG TƯ

Hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn điều kiện, quy trình, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh là chuyển giao giải pháp,  phương pháp, quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Nghiệm thu kỹ thuật chuyển giao là hoạt động xác định các chỉ tiêu của kỹ thuật đã được chuyển giao so với các chỉ tiêu của kỹ thuật được quy định trong hợp đồng chuyển giao kỹ thuật.

3. Chuyển giao kỹ thuật hoàn thành: Việc chuyển giao kỹ thuật được coi là hoàn thành khi người tiếp nhận chuyển giao làm chủ được kỹ thuật và cơ sở khám chữa bệnh được đủ điều kiện đề xuất để bổ sung danh mục kỹ thuật. Chuyển giao kỹ thuật hoàn thành được đánh giá trên cơ sở kết quả giám định kỹ thuật chuyển giao.

4. Kíp kỹ thuật: Là nhóm cán bộ chuyên môn phối hợp để thực hiện kỹ thuật.

5. Chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ nước ngoài vào Việt Nam là việc tổ chức, đơn vị hoạt động ở nước ngoài chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam.

6. Chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ Việt Nam ra nước ngoài là việc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam chuyển giao kỹ thuật cho tổ chức, đơn vị hoạt động ở nước ngoài.

 

Chương II

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT

QUY TRÌNH CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

 

Điều 3. Điều kiện đối với kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được chuyển giao, tiếp nhận chuyển giao

1. Kỹ thuật chuyển giao giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong nước

a) Thuộc danh mục kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh mục kỹ thuật, quy trình kỹ thuật.

b) Đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới thì phải đáp ứng quy định tại Điểm a Khoản 1, Khoản 3 Điều 2 Thông số 07/2015/TT-BYT quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh.

2. Kỹ thuật chuyển giao từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong nước

a) Kỹ thuật đã được áp dụng hợp pháp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nước ngoài nơi cơ sở sở khám bệnh, chữa bệnh đó hoạt động.

b) Đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới thì phải đáp ứng quy định tại Điểm b Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh.

3. Kỹ thuật chuyển giao từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong nước cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài

a) Đáp ứng các quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Không thuộc diện công nghệ cấm chuyển giao ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều kiện đối với cơ sở chuyển giao kỹ thuật Việt Nam

1. Cơ sở chuyển giao kỹ thuật đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

2. Kỹ thuật dự kiến chuyển giao là kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments

Quản lý thông tin

Hành Trình Đỏ 2019: Không còn thiếu máu điều trị

Hành trình Đỏ 2019 đã thu hút hàng vạn người dân đến tham gia, đã tổ chức được 265 ngày hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng ngay tại các địa phương; tiếp nhận được hơn 85.000 đơn vị máu.  Đây là những con số ấn tượng được đưa […]