Dự thảo Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về sức khỏe tâm thần giai đoạn 2016 – 2025

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chiến lược quốc gia về sức khỏe tâm thần giai đoạn 2016 – 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Căn cứ Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn cứ […]

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về sức khỏe tâm thần

giai đoạn 2016 – 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Căn cứ Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Căn cứ Luật người khuyết tật số: 51/2010/QH12ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược quốc gia về sức khỏe tâm thần giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược) với những nội dung chủ yếu sau:

I Quan điỂm

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Không có sức khỏe tâm thần thì sẽ không có sức khỏe. Chăm sóc sức khỏe tâm thần góp phần đạt được Mục tiêu phát triển bền vững.

  1. Tiếp cận liên ngành: Bảo vệ, nâng cao sức khỏe tâm thần phải được coi là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, cần có sự phối hợp liên ngành, hiệu quả của tất cả các Bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt; và là bổn phận, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và mỗi cộng đồng;

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments