Công văn chỉ đạo khám chữa bệnh và báo cáo Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Công văn chỉ đạo khám chữa bệnh và báo cáo Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Công văn chỉ đạo khám chữa bệnh và báo cáo Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

0 comments

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: