Kế hoạch Triển khai tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc Từ ngày 16 đến ngày 22/11/2015

Thực hiện Quyết định số 2174/QĐ-BYT ngày 21/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020;
Hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc do Tổ chức Y tế thế giới phát động từ ngày 16/11/2015 đến ngày 22/11/2015;
Bộ Y tế triển khai Kế hoạch hoạt động nhân tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc như sau:

>> Kế hoạch triển khai tuần lễ truyền thông phòng chống kháng thuốc

I. MỤC TIÊU
1) Thu hút sự chú ý và quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức công tác xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp… về phòng, chống kháng thuốc;
2) Nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng, chống kháng thuốc trong cộng đồng, trong y tế, trong quản lý thức ăn chăn nuôi và quản lý chất lượng thuốc lưu thông trên thị trường;
3) Tạo động lực thúc đẩy cộng đồng và cán bộ y tế quan tâm, chia sẻ và cùng chung tay góp sức, ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn kháng thuốc, giảm sự đề kháng của vi sinh vật gây bệnh, góp phần giảm gánh nặng về y tế, kinh tế, xã hội do kháng thuốc gây ra đối với con người;
4) Đạt được một triệu chữ ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm.
II. NỘI DUNG
Bộ Y tế triển khai tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc với chủ đề: “Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa” với một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống kháng thuốc
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 và khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới về phòng, chống kháng thuốc;
b) Xây dựng tài liệu truyền thông bao gồm: thông điệp truyền thanh, thông điệp truyền hình, phóng sự truyền hình về kháng sinh và kháng thuốc, tờ rơi, panô, standy, áp phích cho tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc;
c) Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, đăng tải tin, bài, ảnh về phòng chống kháng thuốc trên các phương tiện truyền thông đại chúng;
d) Họp báo, cung cấp thông tin về tuần lễ truyền thông phòng, kháng thuốc tại Việt Nam;
đ) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định, các quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh: tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn sử dụng kháng sinh, quy chế kê đơn thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn,…
e) Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tại các cơ sở y tế, các Hội chuyên môn nghề nghiệp (Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam, Hội Điều dưỡng Việt Nam, Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược phẩm…);
g) Tổ chức các hoạt động: treo băng rôn, quảng cáo, tuyên truyền tại một số địa điểm công cộng và các cơ sở y tế,…
2. Tổ chức hội nghị, hội thảo, mít tinh về phòng, chống kháng thuốc
a) Tổ chức các hội nghị phổ biến kế hoạch triển khai tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc tại khu vực phía Bắc và phía Nam;
b) Tổ chức hội thảo chuyên đề về phòng, chống kháng thuốc tại: bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế;
c) Tổ chức mít tinh tại 63 tỉnh/thành phố trước ngày 20/11/2015;
d) Tổ chức mít tinh, diễu hành phát động tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc tại Hà Nội vào ngày 22/11/2015;
đ) Tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông về phòng chống kháng thuốc.
3. Phát động ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm
a) Phát động và ký cam kết tại các cơ sở y tế;
b) Phát động và ký cam kết tại các Vụ, Tổng cục, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng thuộc Bộ Y tế;
c) Phát động và ký cam kết tại địa phương: giữa Sở Y tế với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở tài nguyên và Môi trường;
d) Tổ chức thu được một triệu chữ ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, với khoảng 90% chữ ký trên trang fanpage và khoảng 10% chữ ký trực tiếp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Vụ, Tổng cục, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng trực thuộc Bộ
a) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối triển khai các hoạt động trong tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc; phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan, các hội chuyên môn nghề nghiệp, các tổ chức quốc tế, Tổ chức Y tế thế giới triển khai các hoạt động truyền thông về phòng, chống kháng thuốc: xây dựng thông điệp truyền thanh, thông điệp truyền hình, phóng sự truyền hình và các tài liệu truyền thông: tờ rơi, panô, standy, áp phích cho tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc; xây dựng và duy trì chuyên mục về phòng, chống kháng thuốc trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; tổ chức các hội nghị tổng kết đánh giá, quán triệt; tổ chức mít tinh diễu hành vào ngày 22/11/2015; tổ chức hội thảo chuyên đề tại các bệnh viện về phòng, chống kháng thuốc; chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế triển khai tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc;
b) Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng phối hợp với Cục quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí, góp ý tài liệu truyền thông (thông điệp truyền thông, thông điệp truyền hình, phóng sự truyền hình, tờ rơi, standy, pano, áp phích); chỉ đạo và theo dõi các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ Y tế; xây dựng chuyên mục, đăng tải tin, bài về phòng, chống kháng thuốc, phổ biến trang fanpage: Tuần lễ kháng thuốc kháng sinh 2015, chỉ đạo Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe trung ương, báo Sức khỏe Đời sống, báo Gia đình xã hội triển khai các hoạt động truyển thông về phòng, chống kháng thuốc;
c) Văn phòng Bộ phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng tổ chức phát động và ký cam kết tại cơ quan Bộ Y tế, mở chuyên mục kháng thuốc trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, treo băng rôn trong tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc, phối hợp tổ chức mít tinh, diễu hành ngày 22 tháng 11 năm 2015.
d) Cục Quản lý Dược làm đầu mối chỉ đạo các đơn vị sản xuất, cung ứng thuốc bảo đảm chất lượng; các nhà thuốc thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, quán triệt, kiểm tra giám sát việc bán thuốc kháng sinh theo đơn;
đ) Cục Y tế dự phòng, Cục An toàn thực phẩm, Cục Quản lý Môi trường y tế, Cục phòng, chống HIV/AIDS, Cục Công nghệ thông tin căn cứ vào Kế hoạch hoạt động trong tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh triển khai các hoạt động truyền thông về phòng, chống kháng thuốc;
e) Thanh tra Bộ Y tế phối hợp với Cục Quản lý Dược tăng cường thanh tra, kiểm tra các nhà thuốc về việc bán thuốc, nhất là bán kháng sinh, theo các quy định của Bộ Y tế;
g) Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các đơn vị liên quan, các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển hợp tác triển khai hoạt động truyền thông về phòng, chống kháng thuốc.
h) Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các đơn vị liên quan xây dựng, hỗ trợ, tạo điều kiện và bố trí kinh phí theo kế hoạch được phê duyệt.
2. Cục Y tế thuộc Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Cục Quân y Bộ Quốc phòng và Y tế ngành:
a) Căn cứ vào Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 và Kế hoạch triển khai tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc, Cục Y tế thuộc các Bộ, Y tế ngành xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động về phòng, chống kháng thuốc tại y tế Bộ/ngành mình, đồng thời tổ chức các hoạt động trong tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc;
b) Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động kê đơn và bán thuốc theo đơn thuộc các bệnh viện và các nhà thuốc thuộc Cục Y tế các Bộ/ngành quản lý;
c) Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế, các nhà thuốc thuộc các Bộ/ngành quản lý tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung hoạt động của tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc, các thông điệp “không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa”.
d) Hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở y tế hưởng ứng và ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, phấn đấu đến trước ngày 20/11/2015 có 100% các cán bộ y tế tại các cơ sở y tế thuộc các Bộ/ngành ký cam kết.
đ) Tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai kế hoạch truyền thông về phòng, chống kháng thuốc.
Các đơn vị y tế thuộc Bộ/ngành báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 20/11/2015.
3. Các Sở Y tế
a) Căn cứ Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 và kế hoạch triển khai hoạt động tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc, các Sở Y tế xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống kháng thuốc tại tỉnh/thành phố; tổ chức mit tinh phát động và ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm tại tất cả các đơn vị y tế trên toàn tỉnh.
b) Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động kê đơn và bán thuốc theo đơn tại các bệnh viện, nhà thuốc trên địa bàn;
c) Phối hợp các cơ quan truyền thông của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn thành phố và các hội chuyên môn nghề nghiệp để tuyên truyền phổ biến cho người dân về sự nguy hiểm của vi khuẩn đề kháng thuốc, thông điệp: “Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa”, “Sử dụng kháng sinh phải theo hướng dẫn của Y, Bác sỹ”, “Bán thuốc kháng sinh phải có đơn của Y, Bác sỹ”
d) Tổ chức mít tinh tại tỉnh, thành phố;
đ) Hướng dẫn và chỉ đạo 100% các cơ sở y tế hưởng ứng và ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, phấn đấu đến ngày 20/11, mỗi Sở Y tế thu được 1,2% chữ ký trên tổng dân số của tỉnh;
e) Tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống kháng thuốc tại địa phương và báo cáo Bộ Y tế;
g) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan ban hành văn bản chỉ đạo trong hệ thống, tổ chức các hoạt động: mít tinh, phát động và ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm.
4. Các cơ sở y tế, các viện nghiên cứu và khối các trường Y – Dược
a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
– Xây dựng kế hoạch phòng, chống kháng thuốc của đơn vị, tổ chức lễ phát động toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị tham gia phòng chống kháng thuốc và ký cam kết với nội dung: Bác sỹ kê đơn hợp lý, cán bộ y tế thực hiện tốt quy chế chuyên môn: kê đơn thuốc đúng; tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm; sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; treo băng rôn với nội dung như: “Nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc từ ngày 16-22/11/2015”, “Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm”, “Kháng kháng sinh: không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa”
– Phấn đấu mỗi bệnh viện, 100% cán bộ y tế hiểu trách nhiệm của mình và ký cam kết.
b) Các viện nghiên cứu, các cơ sở y tế dự phòng, khối các trường Y – Dược và các cơ sở y tế khác
– Xây dựng kế hoạch phòng, chống kháng thuốc của đơn vị;
– Tổ chức lễ phát động và ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm cho cán bộ và sinh viên;
– Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề phòng, chống kháng thuốc;
– Treo băng rôn với nội dung như: “Nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc từ ngày 16-22/11/2015”, “Sử dụng kháng sinh
có trách nhiệm”, “Kháng kháng sinh: không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa”;
– Phấn đấu đạt 100% nhân viên y tế và 100% học sinh, sinh viên trường Y – Dược ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm.
5. Hội chuyên môn nghề nghiệp
Đề nghị các hội chuyên môn nghề nghiệp: Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam, Hội Điều dưỡng Việt Nam, Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm và các hội chuyên môn nghề nghiệp khác phối hợp với Bộ Y tế triển khai các hoạt động trong tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc như: chỉ đạo, vận động các chi hội và hội viên thực hiện tốt các quy định, quy chế chuyên môn và và ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm.
6. Công đoàn Y tế Việt Nam
Đề nghị phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo công đoàn Y tế các tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với chính quyền tổ chức vận động và ký cam kết.
7. Các Bộ, Ngành, tổ chức Chính trị – Xã hội
Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,… phối hợp với Bộ Y tế triển khai các hoạt động trong tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc; chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các hoạt động phòng, chống kháng thuốc theo chức năng, nhiệm vụ và các điều khoản đã cam kết với Bộ Y tế và tổ chức tuyên truyền, vận động ký cam kết.

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments