Công văn số 13/KCB-QLCL V/v thông báo và hướng dẫn nộp hồ sơ xét chọn bệnh viện tiêu biểu

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 2/12/2015 của Chính phủ, Thông báo số 99/TBCP ngày 26/3/2015 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 4745/QĐ-BYT ngày 06/11/2015 về việc nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015; nhằm đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và thúc đẩy phong trào thi đua cải tiến chất lượng, Bộ Y tế tổ chức xét chọn bệnh viện có chất lượng tiêu biểu để bình chọn công bố và trao danh hiệu tại Diễn đàn chất lượng bệnh viện lần thứ III (dịp kỷ niệm ngày 27/2/2016).

Công văn số 13/KCB-QLCL V/v thông báo và hướng dẫn nộp hồ sơ xét chọn bệnh viện tiêu biểu

Kính gửi:
– Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Y tế các Bộ, ngành.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 2/12/2015 của Chính phủ, Thông báo số 99/TBCP ngày 26/3/2015 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định 4858/QĐ-BYT ngày 3/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, Quyết định số 4745/QĐ-BYT ngày 06/11/2015 về việc nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015; nhằm đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và thúc đẩy phong trào thi đua cải tiến chất lượng, Bộ Y tế tổ chức xét chọn bệnh viện có chất lượng tiêu biểu với các nội dung sau:

  1. Các danh hiệu bệnh viện chất lượng tiêu biểu (chi tiết trong phụ lục 1).
  2. Quy trình xét chọn bệnh viện chất lượng tiêu biểu:

Bước 1: Bệnh viện căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện bao gồm kết quả đánh giá chung; kết quả của từng nhóm tiêu chí tương ứng với các danh hiệu, lập hồ sơ đăng ký xét chọn gửi về: 1. Sở Y tế (đối với đơn vị trực thuộc Sở, bao gồm các bệnh viện trực thuộc trường đại học trên địa bàn, trừ bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh); 2. Y tế Bộ, ngành (đối với bệnh viện ngành); 3. Bộ Y tế (đối với đơn vị trực thuộc Bộ Y tế) trước ngày 25/01/2016.

Bước 2: Sở Y tế rà soát, tổng hợp hồ sơ đề xuất của các bệnh viện trực thuộc và gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám chữa bệnh) trước ngày 30/01/2016.

Bước 3: Bộ Y tế thành lập Hội đồng xét chọn dựa trên các hồ sơ đăng ký.

Dự kiến hội nghị công bố và trao danh hiệu chất lượng bệnh viện được tổ chức vào thời điểm Diễn đàn chất lượng bệnh viện lần thứ III (dịp kỷ niệm ngày 27/2/2016).

  1. Hướng dẫn tiêu chuẩn xét chọn và lập hồ sơ đề nghị

3.1. Tiêu chuẩn xét chọn:

– Kết quả trung bình đánh giá chất lượng bệnh viện (tổng số các tiêu chí đánh giá) đạt mức từ 3,0 điểm trở lên;

– Kết quả điểm trung bình của các tiêu chí đánh giá chất lượng tương ứng với danh hiệu chất lượng tiêu biểu đề nghị xét chọn đạt từ mức 3,5 trở lên.

– Không có sai sót y khoa nghiêm trọng gây tổn hại tới tính mạng người bệnh và ảnh hưởng uy tín của ngành y tế;

3.2. Hướng dẫn lập hồ sơ:

  1. Báo cáo chung (tối đa trong 5 trang, trình bày dạng word), bao gồm: Tóm tắt hoạt động chung năm 2014, 2015; các thành tích tiêu biểu, danh hiệu, phần thưởng chính đã được nhận; Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng theo Bộ tiêu chí, có phân tích những điểm mạnh, điểm yếu và các hoạt động cải tiến chất lượng nổi bật. Báo cáo có thông tin minh họa về tác động của cải tiến chất lượng (ví dụ thay đổi số lượt người bệnh, đánh giá của người bệnh, hoặc thu chi tài chính, bảo hiểm y tế…).
  2. Báo cáo chất lượng tiêu biểu đề xuất xét chọn danh hiệu. Mỗi danh hiệu bao gồm 1 báo cáo bằng chữ (tối đa trong 5 trang, trình bày dạng word) và 1 báo cáo trình chiếu (tối đa 30 slides, trình bày dạng powerpoint).

Yêu cầu báo cáo bằng chữ:

– Tóm tắt việc xây dựng đề án cải tiến chất lượng và những hoạt động đã triển khai, vấn đề còn tồn tại liên quan đến các tiêu chí trong danh hiệu đề nghị xét chọn;

– Tóm tắt kết quả chính đạt được đối với những tiêu chí tương ứng trong danh hiệu đề nghị xét chọn, những thành công nổi bật, bài học kinh nghiệm.

Yêu cầu báo cáo trình chiếu:

Có tối đa 30 slides, mỗi slide có tối đa 2 ảnh, kèm theo giải thích ngắn gọn ý nghĩa hình ảnh (khuyến khích những slide có ảnh minh họa chụp trước và sau khi áp dụng Bộ tiêu chí để cải tiến chất lượng và các sơ đồ, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ… minh họa việc cải tiến chất lượng và xu hướng của sự thay đổi).

Nếu bệnh viện đề nghị xét chọn nhiều danh hiệu, bệnh viện cần nộp 01 “Báo cáo chung” và đầy đủ “Báo cáo chất lượng tiêu biểu” cho từng danh hiệu đề nghị xét chọn.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện và tổng hợp hồ sơ, sau đó gửi về: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội bằng đường công văn và thư điện tử trước ngày 30/1/2016. Để bảo đảm kịp tiến độ tổng hợp hồ sơ, toàn bộ các bệnh viện có đề nghị xét chọn trực tiếp nộp bản điện tử cho Cục Quản lý Khám, chữa bệnh theo địa chỉ chatluongbenhvien@gmail.com.

Trong trường hợp cần biết thêm chi tiết, các đơn vị liên hệ phòng Quản lý Chất lượng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, số điện thoại 04.62733028.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
– Vụ KGVX VPCP, Vụ VĐXH QH (để b/c);
– BHXHVN (để p/h);
– Các Vụ, Cục, Viện, VP Bộ, TTrB, CLCSYT, CĐYTVN, Báo SKĐS, GĐXH (để p/h);
– Cổng TTĐT BYT, Tr. TTĐT Cục QLKCB;
– Lưu: VT, QLCL.

CỤC TRƯỞNG

 

 

đã ký 

Lương Ngọc Khuê

 

PHỤ LỤC 1

DANH HIỆU CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TIÊU BIỂU VÀ

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

(Ban hành kèm theo Công văn số 13/KCB-QLCL ngày 6/1/2016)

STT DANH HIỆU CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TIÊU BIỂU TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG
1 Cải tiến quy trình khám bệnh A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A4.3
2 Phục vụ, chăm sóc người bệnh

 

A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A4.1, A4.2, C6.1, C6.2, C6.3
3 Tích cực giảm quá tải và thực hiện cam kết không nằm ghép A2.1 và các dẫn chứng minh họa cho thực hiện cam kết
4 Kiểm soát nhiễm khuẩn và xanh sạch đẹp A3.1, A3.2 và từ C4.1 đến C4.5
5 Phát triển nguồn nhân lực Toàn bộ phần B (B1, B2, B3, B4)
6 Ứng dụng công nghệ thông tin C3.1, C3.2
7 Phát triển chuyên môn kỹ thuật C5.2, C5.3
8 Thực hành dinh dưỡng lâm sàng Từ C7.1 đến C7.5
9 Nâng cao chất lượng xét nghiệm C8.1, C8.2
10 Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý Từ C9.1 đến C9.6
11 Tích cực nghiên cứu khoa học C10.1, C10.2
12 Bảo đảm an toàn người bệnh Từ D2.1 đến  D2.5
13 Tích cực cải tiến chất lượng Toàn bộ D1, D3 và tổng thể 83 tiêu chí (so sánh sự thay đổi 2013, 2014 và 2015)
14 Tiếp nhận và xử lý ý kiến phản hồi của người bệnh hiệu quả A4.5, A4.6 và các bằng chứng minh họa khác
15 Tích cực triển khai bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến Báo cáo minh họa riêng (không có tiêu chí đánh giá trong 83 tiêu chí chất lượng)

Lưu ý: Toàn bộ các tài liệu liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.kcb.vn, mục Chất lượng.

CÙNG DANH MỤC

0 comments