Công văn số 10423/BYT-KCB và mẫu báo cáo ngày 31/12/2015 gửi Y tế các Bộ, Ngành về việc báo cáo tiến độ cấp CCHN và GPHĐ theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Trong thời gian qua Y tế các Bộ, Ngành đã tích cực phối hợp với Bộ Y tế trong việc cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) và cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn.

Theo quy định tại Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế và các Bộ ngành sẽ phải hoàn thành việc cấp chứng chỉ cho người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2015. Để tổng hợp số liệu báo cáo Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Y tế các bộ, ngành thực hiện một số nội dung sau:
1. Báo cáo kết quả cấp CCHN và GPHĐ theo mẫu gửi kèm theo Công văn này (mẫu Báo cáo có thể tải về từ trang kcb.vn).
2. Báo cáo đề nghị gửi về Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế trước ngày 05 tháng 01 năm 2016.
(Đ/c liên hệ: ThS. Phạm Quốc Trung, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, ĐT:094.899.9964; Email: trung.ttbyt@gmail.com)

1. Mẫu báo cáo kèm công văn 10423 gửi Y tế Bộ Ngành về báo cáo tiến độ cấp CCHN và GPHĐ

2. Công văn 10423 gửi Y tế Bộ Ngành về báo cáo tiến độ cấp CCHN và GPHĐ

1. Công văn 10423 gửi y tế Bộ Ngành về báo cáo tiến độ cấp CCHN và GPHĐ

0 comments

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: