Danh mục tương đương 6 đợt ban hành kèm theo Quyết định 6061/QĐ-BYT ngày 29/12/2017

Danh mục tương đương 6 đợt ban hành kèm theo Quyết định 6061/QĐ-BYT ngày 29/12/2017

Danh mục tương đương 6 đợt ban hành kèm theo Quyết định 6061/QĐ-BYT ngày 29/12/2017

One comment

  • A/C cho e hỏi, Danh mục “Nối gân gấp”, mã dịch vụ 28.0337.0559
    .
    cột “Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
    ” có ghi “Phẫu thuật nối gân/ kéo dài gân (tính 1 gân )
    ” vậy trường hợp đứt 2 gân trở lên thì có được tính thêm 1 lần DVKT nữa hay không?